Evgeniy Brazhnikov

Evgeniy Brazhnikov

Company: SberTech

TeamLead, SberTech

Talks from 2021 season