Oleg Nizhnikov

Oleg Nizhnikov

Company: Tinkoff

Scala developer, architect, zealot of functional programming. 12 years of backend development experience.

Talks from 2021 season

Other talks